Yetki, Görev ve Sorumluluklar

İlgili Kararnamenin 3, 6 ve 17’nci maddesine göre oluşturulan ve görevleri belirlenen Personel Dairesi Başkanlığının hizmet birimlerinin oluşturulması, görev yetki ve sorumluluklarının belirlenmesine ilişkin, “Personel Dairesi Başkanlığının Teşkilat ve Görevlerine İlişkin Yönerge”nin 03/08/2017 tarih ve 82029 sayılı Bakanlık Makam Onayı ile yürürlüğe konulmuştur.


Daire Başkanlığının Teşkilat Yapısı
MADDE 5- (1)633 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3, 6 ve 17 nci maddelerine göre kurulan Personel Dairesi Başkanlığının teşkilat yapısı Ek (1) sayılı cetvelde ve Ek (2) sayılı teşkilat şemasında gösterildiği şekildedir.
 
Daire Başkanlığının Görevleri
MADDE 6- (1) 633 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 17 nci maddesine göre Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:
a)Bakanlığın insan gücü politikası ve planlaması ile insan kaynakları sisteminin geliştirilmesi ve performans ölçütlerinin oluşturulması konusunda çalışmalar yapmak ve tekliflerde bulunmak,
b)Bakanlık personelinin atama, nakil, terfi, emeklilik ve benzeri özlük işlemlerini yürütmek,
c)Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.
 
Daire Başkanının Görevleri
MADDE 7- (1) Daire Başkanı, Daire Başkanlığının en üst yöneticisidir. Daire Başkanının görevleri aşağıda belirtilmiştir:
a)Daire Başkanlığına verilen görevlerin kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, genelge, emir, çalışma plan ve programlarına uygun olarak yürütülmesini sağlamak,
b)Hükümet programları, kalkınma ve icra planlarında Daire Başkanlığını ilgilendiren faaliyetleri takip ederek gereğinin yapılmasını sağlamak,
c)Personel ile ilgili politika ve stratejileri belirleyerek ilgili birimlerle iş birliği içinde sonuçlandırmak,
ç)Daire Başkanlığının görev alanı ile ilgili yenilik ve değişimi gerektiren konularda projeler hazırlatmak, Daire Başkanlığı imkânları ile diğer Bakanlık ve dış imkânları birleştirerek projelerin uygulanmasını sağlamak,
d)Daire Başkanlığının insan gücü ihtiyacını belirlemek, buna göre personel planlamasını yapmak ve personelin gelişimini sağlamaya yönelik tedbirleri almak,
e)Daire Başkan Yardımcısı ile Şube Müdürü/Müdürün görevlerini belirlemek, Daire Başkan Yardımcıları ile Şubeler arasında görev dağılımı yaparak, iş ve işlemlerin koordineli biçimde yürütülmesini sağlamak,
f)Hizmetler ile ilgili geliştirilen çeşitli teknolojik usul ve yöntemlerin Daire Başkanlığındaki süreçler açısından değerlendirmesini yapmak ve uygulanması için gerekli tedbirleri almak,
g)Yapılan işlerin belirli aralıklarla değerlendirilmesi, mevcut yapının işlevselliğinin gözden geçirilmesi, görevlerin analiz edilerek daha etkin duruma getirilmesi amacıyla değerlendirmeler yapmak ve sistemin kamu yararı ve hizmet gereklerini karşılar durumda olmasını sağlamak,
ğ)Daire Başkanlığı personelinin performansını takip etmek ve değerlendirmek, verim düşüklüğü varsa bunun sebeplerini araştırmak ve gerekli tedbirleri almak, gerektiğinde taltif etmek,
h)Daire Başkanlığı faaliyetlerinin yenilik ve değişime uygunluğu dikkate alınarak daha etkin, verimli ve uygulanabilir olmasını sağlamak amacıyla koordinatör/koordinatörler görevlendirmek,
ı)Kaynakların etkin ve verimli şekilde kullanılmasını sağlamak, israfın önlenmesine yönelik tedbirleri almak,
i)Hizmetlerin daha etkin ve verimli bir şekilde yerine getirilebilmesi amacıyla, Bakanlığın diğer birimleri ve ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmak,
j)Bakanlık İmza Yetkileri Yönergesi ile Daire Başkanına imza yetkisi devredilen işlemleri yetki veren Makam adına imzalamak veya onaylamak,
k)Bakanlık İzin Yönergesi kapsamında vermeye yetkili olduğu izinleri imzalamak veya onaylamak,
l)Başkanlığının stratejileri konusunda uygun göreceği zamanlarda yönetim, plan, prensip ve politika tespiti amacıyla Daire Başkanlığı Yöneticileri ile toplantı yapmak,
m)Daire Başkanlığı hizmetlerinde ekip çalışması ruhunun yerleşmesini sağlamak,
n)Görev verildiğinde Bakanlığı yurt içinde ve yurt dışında temsil etmek,
o)Bakanlık Disiplin Amirleri Yönetmeliğince verilen görevleri yürütmek,
ö)Başkanlığın görev alanı ile ilgili seminer, eğitim, konferans ve kongre gibi etkinliklere katılmak ve gerekirse bildiriler sunmak,
p)Bakan, Müsteşar ve ilgili Müsteşar Yardımcısı tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.
 
Daire Başkanının Yetki ve Sorumlulukları
MADDE 8- (1) Daire Başkanının yetki ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir:
a)Daire Başkanı, Daire Başkanlığının hizmet ve faaliyetleri ile emri altındakilerin iş ve işlemlerinden Bakanlık, Müsteşarlık ve ilgili Müsteşar Yardımcısı Makamına karşı sorumludur.
b)Bu Yönergede yer almayan ya da açıklık bulunmayan konularda genel hükümleri de dikkate alarak karar vermeye, uygulamayı düzenlemeye ve yönlendirmeye Daire Başkanı yetkilidir.
c)Daire Başkanı, Daire Başkanlığı çalışanlarının görev dağılımının yapılmasında, görev yerlerinin değiştirilmesi ile birimlerin görevlerinin değiştirilmesinde yetkilidir.
ç)Daire Başkanı, Daire Başkan Yardımcılarının bağlı şubelerini belirlemeye ve gerektiğinde değiştirmeye yetkilidir.
 
Daire Başkan Yardımcısı

MADDE 9- (1) Daire Başkanının teklifi, ilgili Müsteşar Yardımcısının uygun görüşü ve Müsteşarın onayı ile insan kaynakları yönetimi veya mevzuat konusunda bilgi sahibi ve deneyimi olup, Daire Başkanlığında veya Bakanlıkta görev yapan personel arasından Daire Başkanına yardımcı olmak üzere Daire Başkan Yardımcıları görevlendirilebilir ve aynı usulle değiştirilebilir.
 
Daire Başkan Yardımcısının Görevleri 
MADDE 10- (1) Daire Başkanı Yardımcısının görevleri aşağıda belirtilmiştir:
a)Daire Başkanı tarafından verilen görevleri kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, genelge, emir, çalışma plan ve programlarına uygun olarak yürütmek,
b)Sorumluğunda bulunan Şube/Şubeler ile ilgili politika ve stratejilerin belirlenmesini ve uygulanmasını sağlamak
c)Başkanlığın Politika ve stratejilerinin alt kademelere en doğru biçimde aktarılmasını ve buna uygun hareket edilmesini sağlamak, çalışma şartları ile diğer faaliyetlerde meydana gelen değişikliklerle ilgili olarak daire başkanını bilgilendirmek,
ç)Sorumluğunda olan Şubelerin görevlerini belirlemek, söz konusu Şubeler arasında görev dağılımı yaparak, koordinasyon ve iletişimi sağlamak, ayrıca değişen ve gelişen şartlara göre gerekli değişiklikleri ve düzenlemeleri yapmak,
d)Sorumluğunda bulunan Şubelerde yapılan işlerin belirli aralıklarla değerlendirilmesi, mevcut yapının işlevselliğinin gözden geçirilmesi, görevlerin analiz edilerek daha etkin duruma getirilmesi amacıyla değerlendirmeler yapmak ve sistemin kamu yararı ve hizmet gereklerini karşılar durumda olmasını sağlamak,
e)Bağlı Şubelerde görev yapan personelinin performansını incelemek, değerlendirmek ve denetlemek; verim düşüklüğü varsa bunun sebeplerini araştırmak ve gerekli tedbirleri almak,
f)Bağlı Şubelerde kaynakların etkin ve verimli şekilde kullanılmasını sağlamak, israfın önlenmesine yönelik gerekli tedbirleri almak,
g)Daire Başkanlığı Makamınca kendisine devredilen yetkileri kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge ve genelgeler doğrultusunda yürütmek,
ğ)Görev verildiğinde kurum içinde veya kurum dışında Daire Başkanlığını temsil etmek,
h)Daire Başkanlığı e-posta adresinden kendi adresine yönlendirilen e-postaların günlük kontrolünü ve takibini yapmak,
ı)Bağlı Şube/Şubelerin iş ve işlemlerinin etik kurallara uygun olarak yürütülmesini sağlamak,
i)Bağlı Şube/Şubelerde çalışma düzeni ile ilgili değişiklikler konusunda Daire Başkanına öneride bulunmak, Uygulamalarda görülen aksaklık ve sorunları giderici önlemleri almak ve yetkisi dışında olanlar için gerekli önerilerde bulunmak,
j)Başkanlığın veya kendisine bağlı bulunan Şubenin/Şubelerin görev konusu ile ilgili seminer, eğitim, konferans ve kongre gibi etkinliklere katılmak, gerekirse bildiriler sunmak veya izleyici olarak takip etmek,
k)Daire Başkanı tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
 
Daire Başkan Yardımcısının Yetki ve Sorumlulukları
MADDE 11- (1) Daire Başkanı Yardımcısının yetki ve sorumlukları aşağıda belirtilmiştir:
a)Daire Başkanı Yardımcısı, Daire Başkanlığının hizmet ve faaliyetleri ile emri altındakilerin iş ve işlemlerinden Daire Başkanlığı Makamına karşı sorumludur.
b)Bağlı Şube/Şubelerle ilgili olarak bu Yönergede yer almayan ya da açıklık bulunmayan konularda genel hükümleri de dikkate alarak karar vermeye, uygulamayı düzenlemeye ve yönlendirmeye yetkilidir.
 
Şube Müdürü/ Müdürün Görevleri 
MADDE 12- (1) Şube Müdürü/ Müdürün görevleri aşağıda belirtilmiştir:
a)Görevlerini kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, genelge, emir, çalışma, plan ve programlarına uygun olarak ve diğer şubelerle iş birliği içinde yürütmek,
b)Şube ile ilgili politika ve stratejilerin belirlenmesini ve uygulanmasını sağlamak,
c)Politika ve stratejilerin alt kademelere en doğru biçimde aktarılmasını ve buna uygun hareket edilmesini sağlamak, çalışma şartları ile diğer faaliyetlerde meydana gelen değişikliklerle ilgili olarak Daire Başkanını ve ilgili Daire Başkan Yardımcısını bilgilendirmek,
ç)Hizmetlerin daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesine yönelik yöntemler araştırmak, araştırma sonuçlarına göre yapılması gerekli görülen değişikliklere ilişkin ilgili Daire Başkan Yardımcısına/Daire Başkanına rapor sunmak,
d)Şube personeline ilişkin kılık-kıyafet, göreve devam vb. hususları takip ve kontrol etmek,
e)Şubede kaynakların etkin ve verimli şekilde kullanılmasını sağlamak, israfın önlenmesine yönelik gerekli tedbirleri almak,
f)Daire Başkanlığı e-posta adresinden kendi adresine yönlendirilen e-postaların günlük kontrolünü ve takibini yapmak,
g)Bakanlığın misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedeflerine uygun olarak verilen görevlerin yapılmasını sağlamak,
ğ)Şubenin iş ve işlemlerinin etik kurallara uygun olarak yürütülmesini sağlamak,
h)Başkanlığın iş ve işlemlerinin, çağdaş anlayış ve tekniklere uygun olarak planlaması ve yönetilmesi çalışmalarına katılmak,
ı)Şube personelinin, deneyim ve niteliğini artırmak için gerekli çalışmaları yapmak, üst görevlere hazırlanmalarını sağlamak için performanslarını izlemek ve değerlendirmek,
i)Kalite Yönetim Sisteminin işlerliği ve iyileştirilmesi çalışmaları için gerekli organizasyonun yapılmasını sağlamak,
j)Şube ile ilgili olarak iç denetim, genel teftiş ve kalite yönetim sistemi tetkik sonuçlarından ortaya çıkan düzeltici ve önleyici işlemleri başlatmak ve takip etmek,
k)Şubedeki iş ve işlemlerin yönetim bilişim sistemi üzerinden yürütülmesini sağlamak, görev alanı ile ilgili sayısal verileri derlemek, değerlendirmek ve uygulamanın geliştirilmesine yönelik sonuçlar çıkarmak,
l)Bakanlık Disiplin Amirleri Yönetmeliğince verilen görevleri yürütmek,
m)Şubenin görev konusu ile ilgili seminer, eğitim, konferans ve kongre gibi etkinliklere katılmak, gerekirse bildiriler sunmak veya izleyici olarak takip etmek,
n)Şubede gereksinim duyulan hizmetlerin, her türlü kırtasiye vb. malzemelerinin alınmasını, faks, fotokopi makinesi, bilgisayar vb. demirbaşların korunması ve bakımlarının yapılmasını bunlara ait kayıtların tutulmasını sağlamak, hizmet ve malzeme alımlarıyla ilgili olarak Daire Başkan Yardımcısına/Daire Başkanına önerilerini sunmak,
o)Şubedeki çalışma düzeni ile ilgili değişiklikler konusunda Daire Başkan Yardımcısına/Daire Başkanına öneride bulunmak, uygulamalarda görülen aksaklık ve sorunları giderici önlemleri almak ve yetkisi dışında olanlar için gerekli önerilerde bulunmak,
ö)Daire Başkanı/Daire Başkan Yardımcısı tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
 
Şube Müdürü/Müdürün Yetki ve Sorumlulukları
MADDE 13- (1) Şube Müdürü/Müdürün yetki ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir:
a)Şubenin görev alanıyla ilgili olarak bu Yönergede yer almayan ya da açıklık bulunmayan konularda genel hükümleri de dikkate alarak karar vermeye, uygulamayı düzenlemeye ve yönlendirmeye Şube Müdürü/Müdür yetkilidir.
b)Şube Müdürü/Müdür, şubesi ile ilgili iş planlarını, personel planlamasını ve gerekli diğer düzenlemeleri yapmaya yetkilidir.
c)Şube Müdürü/Müdür görevlerini Daire Başkanının/Daire Başkan Yardımcısının emir ve direktifleri doğrultusunda, mevzuata, plan ve programlara, etik kurallara uygun olarak düzenlemek ve yürütmekten sorumludur.
 
Şefin Görev, Yetki ve Sorumlulukları
MADDE 14 – (1) Şefin görev, yetki ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir:
a)Görevlerini kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, genelge, emir, çalışma plan ve programlarına uygun olarak yürütmek,
b)Mahiyetindeki personelin üst görevlere hazırlanmalarına rehberlik etmek,
c)Sorumlu olduğu birimin iş ve işlemlerine ilişkin yazı, belge ve dosyaların düzenlenmesi ve muhafaza edilmesini sağlamak,
ç)Şubeye gelen ve Şubeden giden evrakın kayıt, dosyalama ve arşiv işlemlerinin takibini yapmak,
d)İlgili dokümanları zamanında amirlerine sunmak,
e)Şubede hazırlanan evrakın üst amire sunumu ile imza aşaması tamamlanan yazıların ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak,
f)Şubedeki kaynakların etkin ve verimli bir şekilde kullanılmasını ve korunmasını sağlamak,
g)Şubedeki hizmet için gerekli araç ve gerecin temini ve korunmasını sağlamak,
ğ)Daire Başkanı, Daire Başkan Yardımcısı ve Şube Müdürü/Müdür tarafından e-posta adresinden kendi adresine yönlendirilen e-postaların günlük kontrolünü ve takibini yapmak,
h)Kendisinin görev yaptığı şubede iç denetim, kalite yönetim sistemi ve genel teftiş rapor sonuçlarına uygun olarak düzeltici ve önleyici faaliyetleri yerine getirmek,
ı)Şubenin çalışma alanı ile ilgili aylık, yıllık raporları hazırlamak ve amirine sunmak,
i)Daire Başkanı, ilgili Daire Başkan Yardımcısı ve ilgili Şube Müdürü/Müdür tarafından verilen benzeri görevleri yapmak,
j)Şef, görevlerini Daire Başkanının/ Daire Başkan Yardımcısının ve Şube Müdürünün/Müdürün emir ve direktifleri doğrultusunda, mevzuata, plan ve programlara, etik kurallara uygun olarak düzenlemek ve yürütmekten sorumludur.
 
Diğer Personelin Görev, Yetki ve Sorumlulukları
MADDE 15 – (1) Diğer personelin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:
a)Görevlerini kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, genelge, emir, çalışma plan ve programlarına uygun olarak, diğer çalışanlarla işbirliği içinde yürütmek,
b)Kadro unvanının görev tanımında yer alan iş ve işlemleri yürütmek,
c)Görev yaptığı şubenin görev alanında bulunan hizmetlerin yürütülmesine ilişkin olarak verilen görevleri yapmak,
ç)Resmi yazı, form, bilgi notu vb. belgeleri mevzuata uygun olarak hazırlayıp imzaya ya da amirinin bilgisine sunmak, yetkili amirce imzalanan evrakın ilgili birimlere dağıtımını sağlamak, kaydını tutmak ve arşivlemek,
d)Çalışma alanı ile ilgili olarak gerektiğinde aylık/yıllık raporları hazırlamak ve amirine sunmak,
e)Daire Başkanlığı/Şube Müdürlüğü e- posta adresinden kendi adresine yönlendirilen e-postaların günlük kontrolünü ve takibini yapmak,
f)Kendisine verilen bilgisayar ve diğer donanımı çalışır tutmak ve bunun için gerekli tedbirleri almak, gerekli araç ve gerecin korunmasını sağlamak,
g)Amirlerince verilen benzeri görevleri yürütmek.
ğ)Daire Başkanlığının her kademedeki personeli, yapmakla yükümlü bulunduğu hizmet ve görevleri amirlerinin emir ve direktifleri doğrultusunda, mevzuata, plan ve programlara, etik kurallara uygun olarak düzenlemek ve yürütmekten sorumludur.