Stratejik Program

Stratejik Amaç  Ülkemizde sosyal hizmet politikasının belirlenmesi, uygulanması ve kurumlararası koordinasyonun sağlanmasında, karar alma ve planlama sürecinde etkinliği artıracak bir yapı oluşturmak ve uzmanlaşmış insan kaynağı ile kurumsallaşmayı geliştirmek.
 
Stratejik Hedef  Bakanlık hizmetlerinin daha etkin yürütülerek,  kurumsal gelişmeye katkıda bulunmak için ihtiyaç duyulan alanlarda uzmanlaşmış personelin istihdamını sağlamak.
 
İnsan kaynakları planlaması örgütün gelecekte ihtiyaç duyacağı personelin nitelik ve nicelik açısından önceden belirlenmesi ve bu ihtiyacın nasıl ve ne derece karşılanabileceğinin saptanması faaliyetlerinin tümüdür. İnsan kaynakları planlaması örgütün aşırı ya da eksik personelle çalışmasını önler, çevresel değişimlere örgütün uyum sağlayabilmesi için personelle ilgili faaliyetleri yönlendirir. Bu noktada Personel Dairesi Başkanlığı, insan kaynakları yönetimi konusunda kurumsallaşmayı geliştirmeyi amaç edinmiştir.
 
Bakanlığın insan gücü planlaması ve personel politikası ile ilgili çalışmaları yapmak, personel sisteminin geliştirilmesiyle ilgili tekliflerde bulunmak, Bakanlık personelinin atama, özlük ve emeklilik işleriyle ilgili işleri yapmak ve konulara bağlı ve ilgili kuruluşların çalışmalarını takip ve koordine etmek Personel Dairesi Başkanlığının görev alanındadır.
 
Uzmanlaşmış personel görev veya kadro sistemi de denilen işe yönelik kariyer sisteminde, işe alınacak kişinin atanacağı görevin ya da kadronun gerektirdiği tüm nitelikleri hizmete girmeden önce kazanmış yani uzmanlaşmış olması öngörülür. Yapılacak iş önemli olduğu için işe girişte kişinin işle ilgili olarak geliştirdiği bilgi, beceri ve uzmanlık ya da deneyim önem kazanır. Bu doğrultuda, Bakanlığımız uzmanlaşmış insan kaynağını istihdam etmek suretiyle, Bakanlık hizmetlerinin daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamayı hedeflemiştir.

 
Söz konusu hedefe ulaşmak için Personel Dairesi Başkanlığı;
 

 1. Bakanlığımız kurumsal gelişimine katkıda bulunmak amacıyla nitelikli insan kaynağını temin etmeyi, çalışanlar arasında uyumlu ve güçlü ilişkiler geliştirmeyi, takım ruhuna sahip, verimliliği en üst düzeyde insan kaynakları gücünü oluşturmayı, korumayı ve geleceğe taşımayı,
 2. Etkinlik, dinamizm ve kurumsal verimliliği, hem Bakanlık personeline hem de ülkemize katılan değerleri sürekli ve belirgin bir biçimde artırmayı,
 3. Doğru insanı doğru yerde çalıştırmayı,
 4. Atama, yer değiştirme ve yükselmelerde bilimsel verileri esas alarak Türk Kamu Yönetiminde örnek ve önder bir birim olmayı,
 5. Değişim, gelişim ve işbirliğine açık olmayı,
 6. Takım bilinci ile hareket eden etik değerlere sahip bir kadroya sahip olmayı,
 7. Kurum içi birimler ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla iyi iş ilişkileri kurmayı sağlamayı ilke edinmiştir.
 8. Bakanlığımızın insan gücü planlaması ve personel politikası ile ilgili çalışmaları yapar. Personel sisteminin geliştirilmesi ile ilgili önerilerde bulunur.
 9. Kurumun amacı olan faaliyetlerinin sürdürülebilmesi için altyapı araç donanım ve her türlü teknoloji gibi kaynakların yanında bunların kullanılabilmesi için gerekli bilgi beceri ve kabiliyete sahip yeterli sayıda nitelikli ve eğitilmiş personel ihtiyacının karşılanmasını sağlar. 

 
Diğer yandan, ilgili Kanun ile verilen yetki ve görevlere istinaden; 
 

 1. Bakanlık Merkez ve Taşra Teşkilatında görevli personelin atama, yer değiştirme, kadro, terfi, sicil, disiplin ve emeklilik ile ilgili işlemlerini yürütür.
 2. Bakanlık Merkez ve Taşra kuruluşlarının personel ihtiyacını standart kadroya göre tespit eder Kadro düzenlemesi ve planlamasının yapar.
 3. Personelin kuruluşlar arası nakil ve yer değiştirme işlemleri ile başka Kurum ve Kuruluşlardan Kurumumuza geçmek isteyen personelin işlemlerini yürütür ve sonuçlandırır.
 4. İlgili birimlerin yazılı önerileri doğrultusunda personelin ödül işlemlerini takip eder ve sonuçlandırır.
 5. Merkez ve Taşra teşkilatınca uygulanan disiplin cezaları ile ilgili iş ve işlemlerin takibini yapar ve sonuçlandırır.
 6. Tüm Kurum personelinin özlük ve sicil dosyalarını tutar, arşivler ve muhafaza eder.
 7. Kurumca düzenlenen eğitim programlarına destek verir.
 8. Devlet Memurlarına ödenecek zam ve tazminatlara ilişkin yan ödeme ve özel hizmet tazminat cetvellerini hazırlayarak gerekli vize ve kontrol işlemlerini tamamlayıp ödeme birimlerine gönderir.
 9. Kurumun ihtiyacı olan kadroların alınması, dağıtılması, tenkis-tahsis, iptal-ihdas işlemini yapar,  İlgili kurumlara bilgi verir.