Birimlerimiz

Kadro ve Sınav Şube Müdürlüğü

GÖREVLERİ:


a) Bakanlık personel ihtiyacını ilgili Genel Müdürlük/Daire Başkanlığı ile koordineli olarak tespit etmek, iller arası/birimler arası kadro/pozisyon düzenlemesi ve planlaması iş ve işlemlerini yürütmek,

b) Bakanlık kadrolarına ilişkin olarak 13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamındaki iptal-ihdas, tenkis-tahsis, vize, atama izni vb. iş ve işlemleri yürütmek,

c) 28/6/1978 tarihli ve 16330 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar kapsamında 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre istihdam edilecek personele ilişkin pozisyonların planlanması, vize alınması vb. iş ve işlemleri yürütmek,

ç) 657 sayılı Kanun kapsamında Bakanlığa tahsisli bulunan kadro ve pozisyonların Personel Yönetim Sistemi üzerinden takip edilmesine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,

d) Dönemler halinde Devlet Personel Başkanlığı e-uygulama sistemi ve Maliye Bakanlığı e-bütçe sistemine gerekli veri girişini yapmak,

e) Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karar gereği yan ödeme cetvellerinin; hazırlanması, vize alınması ve ilgili birimlere iletilmesine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,

f) KPSS ve E-KPSS sonucuna göre yapılacak personel alımına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,

g) 24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu ve 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamında personel alımına ilişkin planlama iş ve işlemlerini yürütmek,

ğ) İlgili kanun ve yönetmelik hükümleri ile Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar kapsamında yapılacak personel alımlarına ilişkin sınavlar ile Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sınavına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,

h) 657 sayılı Kanunun 4/B, 4/C ve 4/D maddeleri gereğince istihdam edilen personelin sözleşme ile ilgili iş ve işlemlerini yürütmek,

ı) Devlet Personel Başkanlığı e-uygulama sistemi için şubelere kullanıcı ve şifre tanımlanması ve yetkilendirme yapılmasına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,

i) Daire Başkanlığının web sayfasının tasarımı ve güncellenmesine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,

j) Şube bünyesinde yapılan iş ve işlemlere ilişkin olarak Devlet Personel Başkanlığı e-uygulama sistemi vb. sistemlere girilmesi gerekli verilerin girişini yapmak,

k) Şube bünyesinde yapılan iş ve işlemlere ilişkin istatistiki verileri gerektiğinde kullanılmak üzere hazır bulundurmak,

l) Görev alanıyla ilgili idari görüş vermek, dilekçe, bilgi edinme başvurusu, CİMER ve BİMER müracaatlarının cevaplandırılmasına yönelik iş ve işlemleri yürütmek,

m) Daire Başkanı/Daire Başkan Yardımcısı tarafından verilecek başka görevleri diğer birimler ile koordinasyon ve işbirliği içinde yerine getirmek.

İlk Atama Şube Müdürlüğü

GÖREVLERİ:


a) Bakanlığın personel ihtiyacını değerlendirmek, planlamak, kadro imkânları ölçüsünde karşılamak,

b) İlk defa veya yeniden (istifa, müstafi sonrası vb.) kamu görevine atanacaklara ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,

c) İlgili kanun ve yönetmelik hükümlerine göre yapılacak personel alımına ilişkin sınavlar ile KPSS ve E-KPSS sonucuna göre açıktan/naklen atanacaklara ilişkin atama iş ve işlemlerini yürütmek,

ç) 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki istihdam hakkı sahiplerinden Bakanlık kadrolarına yerleştirilenlerin atanmalarına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,

d) 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli personel pozisyonlarına ilk defa atanacaklara ilişkin atama iş ve işlemlerini yürütmek,

e) Açıktan ataması yapılacak olan personelin güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması işlemlerini yaptırmak,

f) Şube bünyesinde yapılan iş ve işlemlere ilişkin olarak Devlet Personel Başkanlığı e-uygulama sistemi vb. sistemlere girilmesi gerekli verilerin girişini yapmak,

g) Şube bünyesinde yapılan iş ve işlemlere ilişkin istatistiki verileri gerektiğinde kullanılmak üzere hazır bulundurmak,

ğ) Görev alanıyla ilgili idari görüş vermek, dilekçe, bilgi edinme başvurusu, CİMER ve BİMER müracaatlarının cevaplandırılmasına yönelik iş ve işlemleri yürütmek,

h) Daire Başkanı/Daire Başkan Yardımcısı tarafından verilecek başka görevleri diğer birimler ile koordinasyon ve işbirliği içinde yerine getirmek.

Genel Atama Şube Müdürlüğü

GÖREVLERİ:


a) Bakanlığın personel ihtiyacını değerlendirmek, planlamak, kadro imkânları ölçüsünde karşılamak,

b) Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği kapsamında iller arası yer değiştirme dönemi atamaları ile mazeret atamalarına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,

c) Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarından Bakanlığa ya da Bakanlıktan diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarına naklen atanacak personelin muvafakat ve atama iş ve işlemlerini yürütmek,

ç) Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında görev yapan personelin (askere gidiş-dönüş, aile hekimi görevi, sendika görevi vb.) ücretli/ücretsiz izne ayrılış/başlayış iş ve işlemlerini yürütmek,

d) 657 sayılı Kanunun 98/B maddesi kapsamında göreve son verme işlemi ile istifa ve müstafi iş ve işlemlerini yürütmek,

e) 657 sayılı Kanunun 4/B, 4/C ve 4/D maddesi kapsamında bulunan personele ilişkin atama, görevlendirme, nakil ve pozisyon değişikliği iş ve işlemlerini yürütmek,

f) 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun kapsamında Bakanlık kadrolarına ataması planlanan personele ilişkin atama iş ve işlemlerini yürütmek,

g) Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında görev yapan personelin her türlü unvan değişikliği iş ve işlemlerini yürütmek,

ğ) Bakanlık içi ya da kurumlar arası, muvafakat, atama, geçici görevlendirme ve vekâleten görevlendirmeye ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,

h) 657 sayılı Kanunun 68/B maddesi kapsamında kadro tahsisi iş ve işlemlerini yürütmek,

ı) Şube bünyesinde yapılan iş ve işlemlere ilişkin olarak Devlet Personel Başkanlığı e-uygulama sistemi vb. sistemlere girilmesi gerekli verilerin girişini yapmak,

i) Şube bünyesinde yapılan iş ve işlemlere ilişkin istatistiki verileri gerektiğinde kullanılmak üzere hazır bulundurmak,

j) Görev alanıyla ilgili idari görüş vermek, dilekçe, bilgi edinme başvurusu, CİMER ve BİMER müracaatlarının cevaplandırılmasına yönelik iş ve işlemleri yürütmek,

k) Daire Başkanı/Daire Başkan Yardımcısı tarafından verilecek başka görevleri diğer birimler ile koordinasyon ve işbirliği içinde yerine getirmek.

Yönetici Atama Şube Müdürlüğü

GÖREVLERİ:


a) Bakanlığın personel ihtiyacını değerlendirmek, planlamak, kadro imkânları ölçüsünde karşılamak,

b) İlk defa (denetçi yardımcısı hariç) veya yeniden (istifa, müstafi sonrası vb.) kamu görevine atanacaklara ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,

c) Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği kapsamında iller arası yer değiştirme dönemi atamaları ile mazeret atamalarına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,

ç) Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme Sınavı sonucuna göre atanacaklara ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,

d) Bakanlık içi ya da kurumlar arası, muvafakat, atama, geçici görevlendirme ve vekâleten görevlendirmeye ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,

e) Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında görev yapan personelin (askere gidiş-dönüş, aile hekimi görevi, sendika görevi vb.) ücretli/ücretsiz izne ayrılış/başlayış iş ve işlemlerini yürütmek,

f) 657 sayılı Kanunun 98/B maddesi kapsamında göreve son verme işlemi ile istifa ve müstafi iş ve işlemlerini yürütmek,

g) 23/4/1981 tarihli ve 2451 sayılı Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin Kanun kapsamında müşterek kararname ile yapılacak atama ve görevden alma iş ve işlemlerini yürütmek,

ğ) 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun kapsamında Bakanlık kadrolarına ataması planlanan personele ilişkin atama iş ve işlemlerini yürütmek,

h) 657 sayılı Kanunun 68/B maddesi kapsamında kadro tahsisi iş ve işlemlerini yürütmek,

ı) Müşterek kararname ile ya da istisnai kadrolara atanacaklara güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yaptırmak,

i) Şube bünyesinde yapılan iş ve işlemlere ilişkin olarak Devlet Personel Başkanlığı e-uygulama sistemi vb. sistemlere girilmesi gerekli verilerin girişini yapmak,

j) Şube bünyesinde yapılan iş ve işlemlere ilişkin istatistiki verileri gerektiğinde kullanılmak üzere hazır bulundurmak,

k) Görev alanıyla ilgili idari görüş vermek, dilekçe, bilgi edinme başvurusu, CİMER ve BİMER müracaatlarının cevaplandırılmasına yönelik iş ve işlemleri yürütmek,

l) Daire Başkanı/Daire Başkan Yardımcısı tarafından verilecek başka görevleri diğer birimler ile koordinasyon ve işbirliği içinde yerine getirmek.

Özlük Şube Müdürlüğü

GÖREVLERİ:


a) Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarından Bakanlığa ya da Bakanlıktan diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarına naklen atanan personelin dosya devir alma/teslim etme iş ve işlemlerini yürütmek,

b) Bakanlık merkez teşkilatı personelinin kurum kimliklerinin hazırlanması, onaylanması ve teslim edilmesi/teslim alınması iş ve işlemlerini yürütmek,

c) Bakanlık personeline başarı ve üstün başarı belgesi ile ödül verilmesi iş ve işlemleri ile bu işlemlerin Personel Yönetim Sistemine girilmesi iş ve işlemlerini yürütmek,

ç) Bakanlık personelince genel beyan döneminde veya ek olarak verilen ek mal bildirim beyannamelerinin tasnifi, modüle girilmesi ve karşılaştırması ile Bakanlık Mal Bildirim Komisyonunun sekretarya iş ve işlemlerini yürütmek,

d) 25/6/2001 tarihli ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu gereği Kurum İdari Kurulunun sekretarya iş ve işlemlerini yürütmek,

e) Bakanlık personelinin askerlik ile ilgili sevk tehiri, tecil vb. iş ve işlemlerini yürütmek ve takibini yapmak,

f) Bakanlıkta görev yapan veya istifa, müstafi emeklilik vb. nedenlerden dolayı ayrılanlardan talepte bulunanlara hizmet belgesi, sicil özeti, görev belgesi ve ilgili mevzuat kapsamında hak sahibi olanlara pasaport formu düzenlenmesine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,

g) Bakanlık personelinin icra takip yazılarının ilgili birimlere iletilmesi iş ve işlemlerini yürütmek,

ğ) Bakanlık İzin Yönergesi kapsamında Daire Başkanının vermeye yetkili olduğu refakat izni ve aylıksız izinlere ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,

h) Bakanlık personelinin tüm özlük bilgilerinin güncelliğinin sağlanması ve bilgi değişikliklerinin Personel Yönetim Sistemine girilmesi iş ve işlemlerini yürütmek,

ı) Bakanlık personeline ilişkin Hizmet Takip Programı kapsamındaki iş ve işlemleri yürütmek,

i) Bakanlık Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırma Yönergesi kapsamında yetkili makam tarafından güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yaptırılması istenen Bakanlık personelinin, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasını yaptırmak,

j) Şube bünyesinde yapılan iş ve işlemlere ilişkin olarak Devlet Personel Başkanlığı e-uygulama sistemi vb. sistemlere girilmesi gerekli verilerin girişini yapmak,

k) Şube bünyesinde yapılan iş ve işlemlere ilişkin istatistiki verileri gerektiğinde kullanılmak üzere hazır bulundurmak,

l) Görev alanıyla ilgili idari görüş vermek, dilekçe, bilgi edinme başvurusu, CİMER ve BİMER müracaatlarının cevaplandırılmasına yönelik iş ve işlemleri yürütmek,

m) Daire Başkanı/Daire Başkan Yardımcısı tarafından verilecek başka görevleri diğer birimler ile koordinasyon ve işbirliği içinde yerine getirmek.

Arşiv Şube Müdürlüğü

GÖREVLERİ:


a) Arşiv ile ilgili tüm iş ve işlemleri yürütmek, dosyaları/belgeleri sınıflandırma, saklama, kullanıma sunma, ayıklama ve imha etme gibi işleri ilgili mevzuatına uygun olarak yürütmek,

b) Bakanlık personelinin özlük dosyalarının kurum sicil numarası/dosya sicil numarası esasına göre düzenlenerek arşivlenmesi ve korunması iş ve işlemlerini yürütmek,

c) Şube bünyesinde yapılan iş ve işlemlere ilişkin olarak Devlet Personel Başkanlığı e-uygulama sistemi vb. sistemlere girilmesi gerekli verilerin girişini yapmak,

ç) Şube bünyesinde yapılan iş ve işlemlere ilişkin istatistiki verileri gerektiğinde kullanılmak üzere hazır bulundurmak,

d) Görev alanıyla ilgili idari görüş vermek, dilekçe, bilgi edinme başvurusu, CİMER ve BİMER müracaatlarının cevaplandırılmasına yönelik iş ve işlemleri yürütmek,

e) Daire Başkanı/Daire Başkan Yardımcısı tarafından verilecek başka görevleri diğer birimler ile koordinasyon ve işbirliği içinde yerine getirmek.

Disiplin Şube Müdürlüğü

GÖREVLERİ:


a) Denetim Hizmetleri Başkanlığınca Başkanlığa intikal ettirilen disiplin soruşturması /araştırma/ inceleme raporlarında getirilen disiplin cezası önerileri ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, idari önerileri ilgili şube/şubelere iletmek,

b) Bakanlık/Müsteşarlık Makamından alınan disiplin cezası onaylarının ilgililere tebliğ edilmesine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,

c) Bakanlık merkez teşkilatında görev yapan personele uygulanan disiplin cezaları ile taşra teşkilatında görev yapan personele uygulanan disiplin cezalarından ilgili mevzuat hükümlerine uygun olduğu tespit edilenlerin Personel Yönetim Sistemine girilmesi iş ve işlemlerini yürütmek,

ç) Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında görev yapmakta iken 657 sayılı Kanunun ilgili hükümleri kapsamında görev yaptığı birimin yetkili amirince görevden uzaklaştırılan/görevine iade edilen personele ilişkin bilgilerin Personel Yönetim Sistemine girilmesi iş ve işlemlerini yürütmek

d) 657 sayılı Kanunun 133 üncü maddesi uyarınca disiplin cezasının özlük kayıtlarından silinmesi talebinde bulunan personele ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,

e) Bakanlık merkez teşkilatında görev yapmakta olan personel hakkında 2/12/1999 tarihli ve 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun uyarınca yapılan ön inceleme sonucunda düzenlenen raporlarda getirilen önerilerle ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

f) Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında görev yapan personel hakkında adli yargılama süreci sonunda alınan kararların Personel Yönetim Sistemine girilmesi iş ve işlemleri ile mezkûr kararlarda 657 sayılı Kanunun 98/B maddesi uyarınca işlem yapılmasını gerektiren hallerde kararın ilgili birime tevdiini sağlamak,

g) Bakanlık Yüksek Disiplin Kurulunun sekretarya işlemlerini yürütmek,

ğ) Bakanlık Merkez Disiplin Kurulunun sekretarya işlemlerini yürütmek,

h) Şube bünyesinde yapılan iş ve işlemlere ilişkin olarak Devlet Personel Başkanlığı e-uygulama sistemi vb. sistemlere girilmesi gerekli verilerin girişini yapmak,

ı) Şube bünyesinde yapılan iş ve işlemlere ilişkin istatistiki verileri gerektiğinde kullanılmak üzere hazır bulundurmak,

i) Görev alanıyla ilgili idari görüş vermek, dilekçe, bilgi edinme başvurusu, CİMER ve BİMER müracaatlarının cevaplandırılmasına yönelik iş ve işlemleri yürütmek,

j) Daire Başkanı/Daire Başkan Yardımcısı tarafından verilecek başka görevleri diğer birimler ile koordinasyon ve işbirliği içinde yerine getirmek.

Hukuk ve Mevzuat Şube Müdürlüğü

GÖREVLERİ:


a) Bakanlık aleyhine açılan idari ve adli davalara ilişkin olarak Daire Başkanlığından talep edilen bilgi/belgenin gönderilmesi ile dava konusu işlemler hususunda idari görüş verilmesi iş ve işlemlerini yürütmek,

b) Başkanlığa gelen ve uygulama yapılmasını gerektiren idari/adli mahkeme kararlarının ilgili birime iletmek ve uygulamanın takibine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,

c) Daire Başkanlığı mevzuat çalışmalarını ilgili birimlerle koordineli olarak yürütmek, ilgili mevzuatın güncelliğini takip etmek ve diğer birimleri bilgilendirmek,

ç) Kanun, yönetmelik, yönerge, genelge, tebliğ vb. mevzuat taslakları hakkında Daire Başkanlığından talep edilen görüşlerin ilgili birimlerle koordineli olarak hazırlanması iş ve işlemlerini yürütmek,

d) Şube bünyesinde yapılan iş ve işlemlere ilişkin olarak Devlet Personel Başkanlığı e-uygulama sistemi vb. sistemlere girilmesi gerekli verilerin girişini yapmak,

e) Şube bünyesinde yapılan iş ve işlemlere ilişkin istatistiki verileri gerektiğinde kullanılmak üzere hazır bulundurmak,

f) Görev alanıyla ilgili idari görüş vermek, dilekçe, bilgi edinme başvurusu, CİMER ve BİMER müracaatlarının cevaplandırılmasına yönelik iş ve işlemleri yürütmek,

g) Daire Başkanı/Daire Başkan Yardımcısı tarafından verilecek başka görevleri diğer birimler ile koordinasyon ve işbirliği içinde yerine getirmek.

Terfi ve İntibak Şube Müdürlüğü

GÖREVLERİ:


a) Bakanlık personelinin derece/kademe ilerlemesi iş ve işlemlerini yürütmek,

b) Bakanlık personelinin intibak ile ilgili iş ve işlemlerini yürütmek,

c) Bakanlık personelinin hizmet değerlendirme iş ve işlemlerini yürütmek,

ç) Bakanlık personelinin asli memurluğa atama iş ve işlemlerini yürütmek,

d) Şube bünyesinde yapılan iş ve işlemlere ilişkin olarak Devlet Personel Başkanlığı e-uygulama sistemi vb. sistemlere girilmesi gerekli verilerin girişini yapmak,

e) Şube bünyesinde yapılan iş ve işlemlere ilişkin istatistiki verileri gerektiğinde kullanılmak üzere hazır bulundurmak,

f) Görev alanıyla ilgili idari görüş vermek, dilekçe, bilgi edinme başvurusu, CİMER ve BİMER müracaatlarının cevaplandırılmasına yönelik iş ve işlemleri yürütmek,

g) Daire Başkanı/Daire Başkan Yardımcısı tarafından verilecek başka görevleri diğer birimler ile koordinasyon ve işbirliği içinde yerine getirmek.


Emeklilik Şube Müdürlüğü

GÖREVLERİ:


a) Bakanlık personelinin hizmet birleştirme iş ve işlemlerini yürütmek,

b) Bakanlık personelinin emeklilik iş ve işlemlerini yürütmek,

c) Bakanlık personelinin askerlik borçlanması iş ve işlemlerini yürütmek,

ç) Şube bünyesinde yapılan iş ve işlemlere ilişkin olarak Devlet Personel Başkanlığı e-uygulama sistemi vb. sistemlere girilmesi gerekli verilerin girişini yapmak,

d) Şube bünyesinde yapılan iş ve işlemlere ilişkin istatistiki verileri gerektiğinde kullanılmak üzere hazır bulundurmak,

e) Görev alanıyla ilgili idari görüş vermek, dilekçe, bilgi edinme başvurusu, CİMER ve BİMER müracaatlarının cevaplandırılmasına yönelik iş ve işlemleri yürütmek,

f) Daire Başkanı/Daire Başkan Yardımcısı tarafından verilecek başka görevleri diğer birimler ile koordinasyon ve işbirliği içinde yerine getirmek.


Proje ve Performans Şube Müdürlüğü

GÖREVLERİ:


a) Daire Başkanlığı görev alanı ile ilgili projeler hazırlamak, geliştirmek ve uygulamasını takip etmek,

b) Personel performans değerlendirme sistemini kurmak ve değerlendirme sonuçlarını ilgili birimlere bildirmek,

c) Daire Başkanlığının dönemsel ve yıllık faaliyet raporunu hazırlamak ve ilgili birimlere iletmek,

ç) Daire Başkanlığı stratejik planına uygun çalışma izleme ve değerlendirmeleri yapmak,

d) Daire Başkanlığı kalite yönetim sistemi ile ilgili çalışmaları yürütmek,

e) Daire Başkanlığı iç kontrol sistemi ile ilgili çalışmaları yürütmek,

f) Stratejik Plan, İç Kontrol Eylem Planı, Performans Değerlendirme Formu çalışmalarının hazırlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi iş ve işlemlerini yürütmek,

g) İç denetim raporlarının sonuçlarını izlemek ve ilgili birimler arası koordineyi sağlamak,

ğ) Daire Başkanlığının görevi ile ilgili her türlü anket ve istatistiki bilgi formlarını tasarlamak geliştirmek, uygulamak, sonuçlarını izlemek ve raporlamak,

h) Daire Başkanlığının faaliyet raporuna esas olacak verileri tutmak ve diğer birimler ile birlikte hazırlayarak üst yöneticiye sunmak,

ı) Daire Başkanlığı personelinin memnuniyetinin, performans ve motivasyonunun arttırılması yönünde önerilerde bulunarak gerekli çalışmaları yürütmek,

i) Şube bünyesinde yapılan iş ve işlemlere ilişkin olarak Devlet Personel Başkanlığı e-uygulama sistemi vb. sistemlere girilmesi gerekli verilerin girişini yapmak,

j) Şube bünyesinde yapılan iş ve işlemlere ilişkin istatistiki verileri gerektiğinde kullanılmak üzere hazır bulundurmak,

k) Görev alanıyla ilgili idari görüş vermek, dilekçe, bilgi edinme başvurusu, CİMER ve BİMER müracaatlarının cevaplandırılmasına yönelik iş ve işlemleri yürütmek,

l) Daire Başkanı/Daire Başkan Yardımcısı tarafından verilecek başka görevleri diğer birimler ile koordinasyon ve işbirliği içinde yerine getirmek.

Yönetim Hizmetleri Şube Müdürlüğü

GÖREVLERİ:


a) Daire Başkanlığı bütçesinin hazırlanması, Ayrıntılı Harcama Programının düzenlenmesi, ödeme takip, tahakkuk ve bütçe kayıtlarının tutulması, bütçe hazırlama ve uygulama sonuçlarına ilişkin verilerin toplanması, mali istatistiklerin hazırlanarak gerçekleşmesinin sağlanması ve ödeneklerin ayrıntılı muhasebesinin tutulması iş ve işlemlerini yürütmek,

b) Daire Başkanlığına gelen ve Daire Başkanlığından giden evrak, resmi yazı, mesaj vb.’nin kabulü ile ilgili Şube/Şubelere ulaştırılması iş ve işlemleri yürütmek,

c) Daire Başkanlığının satın alma, resmî mühür temini, taşınır işlemleri ile demirbaş malzemelerin bakım/onarım iş ve işlemlerini yürütmek,

ç) TBBM Başkanlığına verilen ve Daire Başkanlığından cevabı istenilen soru önergelerine verilecek cevaba ilişkin iş ve işlemleri ilgili şubelerle koordineli olarak yürütmek,

d) Daire Başkanlığı personelin hizmet içi eğitimi ihtiyacını belirleyerek Bakanlık Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı ile iş birliği içinde gerekli eğitimlerin yapılması ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

e) Daire Başkanlığı görev alanıyla ilgili olarak yapılacak her türlü toplantı ve görüşmeleri organize etmek,

f) Daire Başkanlığı personelinin yıllık izin, mazeret izni ve hastalık izin onaylarına ilişkin iş ve işlemler ile Personel Devam Kontrol Sistemi (PDKS) verilerinin ilgili Şube/Şubelere iletilmesi iş ve işlemlerini yürütmek,

g) Daire Başkanlığı personelini ilgilendiren konulara ilişkin Daire Başkanlığı Makamı talimatı, duyuru vb. hususlarda ilgili şubenin/personelin bilgilendirilmesine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,

ğ) CİMER ve BİMER kullanıcı oluşturma/yetki işlemleri ile Daire Başkanlığı görev alanı ile ilgili başvuruların birimlere iletilmesi ve cevaplanması ile ilgili koordinasyonu sağlamak,

h) Daire Başkanlığı şubeleri adına JİRA talep takip sistemi üzerinden talep oluşturma ve takibi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

ı) Görevden ayrılan/göreve başlayan Daire Başkanlığı personeline ilişkin tebligat, ayrılış/başlayış iş ve işlemleri ile SGK işe giriş ve işten ayrılış bildirgelerinin düzenlenmesi iş ve işlemleri yürütmek,

i) Daire Başkanlığı personelinin icra/nafaka takibi işlemleri ile aylık, doğum yardımı, kesenek, harcırah vb. tahakkuk iş ve işlemlerini yürütmek,

j) Daire Başkanlığı sekreterlik hizmetlerine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,

k) Şube bünyesinde yapılan iş ve işlemlere ilişkin olarak Devlet Personel Başkanlığı e-uygulama sistemi vb. sistemlere girilmesi gerekli verilerin girişini yapmak,

l) Şube bünyesinde yapılan iş ve işlemlere ilişkin istatistiki verileri gerektiğinde kullanılmak üzere hazır bulundurmak,

m) Görev alanıyla ilgili dilekçe, bilgi edinme başvurusu, CİMER ve BİMER müracaatlarının cevaplandırılmasına yönelik iş ve işlemleri yürütmek,

n)Daire Başkanı/Daire Başkan Yardımcısı tarafından verilecek başka görevleri diğer birimler ile koordinasyon ve işbirliği içinde yerine getirmek.