Başkanlığın Kurulması

Personel Dairesi Başkanlığı; başlangıçta 2828 sayılı SHÇEK Kanununun 10 uncu maddesine göre Kurumun Merkez Teşkilatında Personel ve İdari İşler Dairesi olarak yer almıştır. Bu husus SSYB’nın 24.11.1983 tarih ve 889 sayılı onayı ile yürürlüğe konulan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatı Personelinin Görev Yetki ve Sorumluluklarına İlişkin Yönetmelikle düzenlenmiştir.
 

      Daha sonra Kurumun Merkez Teşkilatında yer alan birimler, önce 13.12.1983 tarih ve 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümleri çerçevesinde, 84/8360 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ekindeki kadro cetvelleri gereği 2828 sayılı SHÇEK Kanununda yer aldığı biçimden farklı bir örgüt yapısına kavuşmuştur. Bu düzenlemenin sonucu ve 2828 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin son fıkrası gereği olarak da SSYB’nın 14.11.1984 tarih ve 3121 sayılı onayı ile yürürlüğe giren düzenleme ile SHÇEK Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilatının teşkilat yapısı, birimlerin görev yetki ve sorumlulukları yeniden belirlenmiştir. Bu düzenlemeye uygun olarak birimimiz Personel Dairesi Başkanlığı adını, daha sonra da 01.07.2005 tarih ve 5378 sayılı Özürlüler ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunla İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı adını alarak Devlet teşkilatı bakımından yardımcı hizmet birimleri içerisindeki yerini alarak hizmet vermiş olup, sonrasında ise 633 Sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında 6223 Sayılı Kanunla 3/6/2011 tarihinde, Resmi Gazetede yayınlanması sonucunda 6’ncı Maddenin (ı) fıkrası ile Personel Dairesi Başkanlığı oluşturulmuştur.

Daire Başkanlığı aşağıda belirtilen 12 Şube Müdürlüğünden oluşur:
 

 • Kadro ve Sınav Şube Müdürlüğü
 • İlk Atama Şube Müdürlüğü
 • Genel Atama Şube Müdürlüğü
 • Yönetici Atama Şube Müdürlüğü
 • Özlük Şube Müdürlüğü
 • Arşiv Şube Müdürlüğü
 • Disiplin Şube Müdürlüğü
 • Hukuk ve Mevzuat Şube Müdürlüğü
 • Terfi ve İntibak Şube Müdürlüğü
 • Emeklilik Şube Müdürlüğü
 • Proje ve Performans Şube Müdürlüğü
 • Yönetim Hizmetleri Şube Müdürlüğü