Amaç ve Hedefler

A- İdarenin Amaç ve Hedefleri 

  • Başkanlığımız görev alanı ile ilgili tüm mevzuatlar hızlı bir şekilde çıkartılacaktır.
  • Teşkilatlanmada eksik görülen hususlar hızlı bir şekilde düzeltilecektir.
  • Yasa ve yönetmeliklerle Başkanlığımıza verilen görevler hızlı, doğru ve kamu yararı gözeterek yerine getirilecektir.

 
B- Temel Politikalar ve Öncelikler 

Kurumun İnsan Kaynağı planlamasını yasa ve mevzuatlar çerçevesinde günün koşullarına göre standartlar oluşturularak Bakanlığın ihtiyaçlarına göre belirlemek.
 
C- Diğer Hususlar

Kurumun ihtiyaç duyduğu insan kaynağının nicelik ve nitelik olarak artırılması için ilgili yerlerle gerekli ve etkili çalışmalar yapmak.