KURULUŞ MÜDÜRÜ VE ŞUBE MÜDÜRÜ SÖZLÜ SINAVINDA YEDEK OLARAK KAZANANLAR İÇİN TERCİH DUYURUSU

Kuruluş Müdürü ve Şube Müdürü kadroları için sınava katılan ve yedek olarak kazanan adaylardan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 21 inci maddesi kapsamında atama yapılabilmesi için 20-22 Eylül 2017 tarihleri arasında İl Müdürlüklerince yetkili olan PYS görevlileri tarafından Personel Yönetim Sistemi üzerinden “Tercih Bildirim Formu” ile elektronik ortamda tercihler alınacaktır.
 
Tercih Bildirimi;
1) Adaylar ekte ilan edilen boş kadro ve derecelerden 657 sayılı DMK kapsamında atanabilecekleri kadroları seçeceklerdir. Durumuna uygun olmayan tercih yaptığı sonradan anlaşılanların bu tercihleri geçersiz sayılacaktır. İşlem yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.
2) Personel tercihleri sistem tarafından kontrol edilecektir.
4) Her hangi bir nedenle yanlış tercih yapanların bu tercihleri dikkate alınmayacaktır.
5) Sistemdeki bilgi eksikliği veya farklılığından kaynaklanan nedenler ile tercih yapamayan personel Bakanlık Personel Dairesi Başkanlığına ulaşarak sistemdeki bilgilerini güncelleyecektir.
6)Tercih işlemleri sonucu tercihlerine yerleşemeyen adaylar ile yedekler arasında tercih hakkı bulunan personel ilan edilen kadrolar için en az 1 en çok 10 tercih yapabilecektir. Ayrıca tercihine yerleşemeyen personel için tercih dışı atamayı kabul edip etmeyeceğine dair seçenek işaretlenecektir.
7) Tercih işlemini tamamlayan personel “tercih bildirim formunu” Personel Yönetim Sisteminden 2 nüsha olarak çıktı alacaktır. Merkezde başvuruyu alan birim amiri, taşrada ise personelden sorumlu il müdür yardımcısı tarafından imzalanarak bir nüshası personelin kendisine verilecek, diğer nüshası da görev yaptığı yerde dosyalanacaktır.
8) Belirtilen sürelerde herhangi bir nedenle tercih etmeyen veya tercih etme hakkı olan ve bu hakkı kullanmayan personele ikinci bir tercih hakkı tanınmayacaktır.
9) Tercihe göre yerleştirmeler başarı sırasına göre yapılacak olup, tercih edilen kadroya puanı en yüksek olan personelden başlanarak yerleştirme yapılacaktır.
10) Tercih işlemleri sonucu Bakanlığımız internet sayfasında ilan edilecek; Personele ayrıca tercih sonuç belgesi gönderilmeyecektir.
Hizmet süresi hesabı;
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesi kapsamında hizmet süresi hesabında, Yükseköğrenim görmüş olması şartı ile (dört yıldan az süreli yükseköğrenim görenler için bu sürelere iki yıl ilave edilir.) 8/6/1984 tarihli ve 217 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesi kapsamına dâhil kurumlarda fiilen çalışılan süreler ile Yasama Organı Üyeliğinde, belediye başkanlığında, belediye ve il genel meclisi üyeliğinde, kanunlarla kurulan fonlarda, muvazzaf askerlikte, okul devresi dâhil yedek subaylıkta ve uluslararası kuruluşlarda geçen sürelerin tamamı ile yükseköğrenim gördükten sonra özel kurumlarda veya serbest olarak çalıştıkları sürenin; altı yılı geçmemek üzere dörtte üçü dikkate alınır.
Kuruluş Müdürü; Kuruluş müdürü kadrosu için 1 inci dereceden 34 kadro boşalmış/boş kalmıştır. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin B bendi kapsamında 1 inci derece kadroya atanabilmek için 10 yıl hizmet şartı bulunmaktadır
Şube Müdürü; Şube müdürü kadrosu için 1 inci dereceden 10 adet kadro boşalmış/boş kalmıştır. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin B bendi kapsamında 1 inci derece kadroya atanabilmek için 10 yıl hizmet şartı bulunmaktadır.
 
Boş Kalan/Boşalan İl ve Kadro Listesi

Kuruluş Müdürü Yedek Başarı Sırası Listesi

Şube Müdürü Yedek Başarı Sırası Listesi