Yönetim Hizmetleri Şube MüdürlüğüGÖREVLERİ:

a) Daire Başkanlığı bütçesinin hazırlanması, Ayrıntılı Harcama Programının düzenlenmesi, ödeme takip, tahakkuk ve bütçe kayıtlarının tutulması, bütçe hazırlama ve uygulama sonuçlarına ilişkin verilerin toplanması, mali istatistiklerin hazırlanarak gerçekleşmesinin sağlanması ve ödeneklerin ayrıntılı muhasebesinin tutulması iş ve işlemlerini yürütmek,
b) Daire Başkanlığına gelen ve Daire Başkanlığından giden evrak, resmi yazı, mesaj vb.’nin kabulü ile ilgili Şube/Şubelere ulaştırılması iş ve işlemleri yürütmek,
c) Daire Başkanlığının satın alma, resmî mühür temini, taşınır işlemleri ile demirbaş malzemelerin bakım/onarım iş ve işlemlerini yürütmek,
ç) TBBM Başkanlığına verilen ve Daire Başkanlığından cevabı istenilen soru önergelerine verilecek cevaba ilişkin iş ve işlemleri ilgili şubelerle koordineli olarak yürütmek,
d) Daire Başkanlığı personelin hizmet içi eğitimi ihtiyacını belirleyerek Bakanlık Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı ile iş birliği içinde gerekli eğitimlerin yapılması ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
e) Daire Başkanlığı görev alanıyla ilgili olarak yapılacak her türlü toplantı ve görüşmeleri organize etmek,
f) Daire Başkanlığı personelinin yıllık izin, mazeret izni ve hastalık izin onaylarına ilişkin iş ve işlemler ile Personel Devam Kontrol Sistemi (PDKS) verilerinin ilgili Şube/Şubelere iletilmesi iş ve işlemlerini yürütmek,
g) Daire Başkanlığı personelini ilgilendiren konulara ilişkin Daire Başkanlığı Makamı talimatı, duyuru vb. hususlarda ilgili şubenin/personelin bilgilendirilmesine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
ğ) CİMER ve BİMER kullanıcı oluşturma/yetki işlemleri ile Daire Başkanlığı görev alanı ile ilgili başvuruların birimlere iletilmesi ve cevaplanması ile ilgili koordinasyonu sağlamak,
h) Daire Başkanlığı şubeleri adına JİRA talep takip sistemi üzerinden talep oluşturma ve takibi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
ı) Görevden ayrılan/göreve başlayan Daire Başkanlığı personeline ilişkin tebligat, ayrılış/başlayış iş ve işlemleri ile SGK işe giriş ve işten ayrılış bildirgelerinin düzenlenmesi iş ve işlemleri yürütmek,
i) Daire Başkanlığı personelinin icra/nafaka takibi işlemleri ile aylık, doğum yardımı, kesenek, harcırah vb. tahakkuk iş ve işlemlerini yürütmek,
j) Daire Başkanlığı sekreterlik hizmetlerine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
k) Şube bünyesinde yapılan iş ve işlemlere ilişkin olarak Devlet Personel Başkanlığı e-uygulama sistemi vb. sistemlere girilmesi gerekli verilerin girişini yapmak,
l) Şube bünyesinde yapılan iş ve işlemlere ilişkin istatistiki verileri gerektiğinde kullanılmak üzere hazır bulundurmak,
m) Görev alanıyla ilgili dilekçe, bilgi edinme başvurusu, CİMER ve BİMER müracaatlarının cevaplandırılmasına yönelik iş ve işlemleri yürütmek,
n)Daire Başkanı/Daire Başkan Yardımcısı tarafından verilecek başka görevleri diğer birimler ile koordinasyon ve işbirliği içinde yerine getirmek.