Yönetim Hizmetleri Birimi


GÖREVLERİ:

a) Başkanlık bütçe hazırlık, Ayrıntılı Harcama Programı hazırlanması,  ödeme takip, tahakkuk ve kesin hesap işlemlerini yapmak, bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe hazırlama ve uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirmek ve mali istatistikleri hazırlamak, gerçekleşmesini sağlamak, ödeneklerin ayrıntılı muhasebesini tutmak ve kesin hesabı çıkarmak,
b) Faaliyet raporuna esas olacak verileri tutmak diğer birimler ile birlikte hazırlayarak üst yöneticiye sunmak,
c) Başkanlığın gelen ve giden evrak işlemlerini yürütmek,
ç) Başkanlık birimlerinden çıkan yazı ve belgelerin özelliğine göre posta ya da kurye ile dağıtımını sağlamak,
d) Başkanlığa gelen yazı ve mesajları Başkanlık Makamına veya birimlere sunulmasını sağlamak,
e) Kontrollü ve gizli evrakların yerlerine ulaştırılmasını usulüne uygun olarak sağlamak,
f) Başkanlığın satın alma iş ve işlemlerini yürütmek,
g) Başkanlığın demirbaş malzemelerinin bakım ve onarım işlemlerini gerçekleştirmek,
ğ) Başkanlığın resmî mühür ve birimlerin kaşe yaptırılması ile ilgili iş ve işlemlerini yürütmek,
h) Personel devam kontrolü ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek ve takibini yapmak,
ı) Çalışan memnuniyeti ve personelin performans ve motivasyonunun arttırılması amacıyla önerilerde bulunmak, gerekli çalışmaları yapmak,
i) Personelin hizmet içi eğitimi ihtiyacını belirleyerek, Bakanlık Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı ile iş birliği içinde eğitimlerin yapılmasını sağlamak, Personelin sürekli gelişimini sağlayacak eğitim hedefleri belirlemek, eğitim sonuçlarını değerlendirerek birimlere duyurmak, personelin oryantasyon eğitimlerini etkili olarak uygulatmak ve takip etmek,
j) Resmî kurumlarla ve diğer birimler ile yapılacak her türlü toplantı ve görüşmeleri yürütmek, koordine etmek,
k) Birimleri arasında iletişim hizmetlerini koordine etmek, ortak yapılacak iş ve işlemleri takip etmek,
l) Başkanlık toplantı mekânları ile ilgili organizasyonları yapmak, toplantıya katılacakları bilgilendirmek,
m) Görev alanıyla ilgili olarak dilekçeler, bilgi edinme başvuruları, BİMER müracaatları ve vatandaş dilekçelerine yönelik yapılacak işlemleri yürütmek,
n) Daire Başkanlığınca verilecek benzer görevleri diğer birimler ile koordinasyon ve işbirliği içinde yerine getirmektir.