Yönetici Atama Şube Müdürlüğü

 


GÖREVLERİ:

a) Bakanlığın personel ihtiyacını değerlendirmek, planlamak, kadro imkânları ölçüsünde karşılamak,
b) İlk defa (denetçi yardımcısı hariç) veya yeniden (istifa, müstafi sonrası vb.) kamu görevine atanacaklara ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
c) Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği kapsamında iller arası yer değiştirme dönemi atamaları ile mazeret atamalarına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
ç) Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme Sınavı sonucuna göre atanacaklara ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
d) Bakanlık içi ya da kurumlar arası, muvafakat, atama, geçici görevlendirme ve vekâleten görevlendirmeye ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
e) Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında görev yapan personelin (askere gidiş-dönüş, aile hekimi görevi, sendika görevi vb.) ücretli/ücretsiz izne ayrılış/başlayış iş ve işlemlerini yürütmek,
f) 657 sayılı Kanunun 98/B maddesi kapsamında göreve son verme işlemi ile istifa ve müstafi iş ve işlemlerini yürütmek,
g) 23/4/1981 tarihli ve 2451 sayılı Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin Kanun kapsamında müşterek kararname ile yapılacak atama ve görevden alma iş ve işlemlerini yürütmek,
ğ) 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun kapsamında Bakanlık kadrolarına ataması planlanan personele ilişkin atama iş ve işlemlerini yürütmek,
h) 657 sayılı Kanunun 68/B maddesi kapsamında kadro tahsisi iş ve işlemlerini yürütmek,
ı) Müşterek kararname ile ya da istisnai kadrolara atanacaklara güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yaptırmak,
i) Şube bünyesinde yapılan iş ve işlemlere ilişkin olarak Devlet Personel Başkanlığı e-uygulama sistemi vb. sistemlere girilmesi gerekli verilerin girişini yapmak,
j) Şube bünyesinde yapılan iş ve işlemlere ilişkin istatistiki verileri gerektiğinde kullanılmak üzere hazır bulundurmak,
k) Görev alanıyla ilgili idari görüş vermek, dilekçe, bilgi edinme başvurusu, CİMER ve BİMER müracaatlarının cevaplandırılmasına yönelik iş ve işlemleri yürütmek,
l) Daire Başkanı/Daire Başkan Yardımcısı tarafından verilecek başka görevleri diğer birimler ile koordinasyon ve işbirliği içinde yerine getirmek.