Proje ve Performans Şube MüdürlüğüGÖREVLERİ:

a) Daire Başkanlığı görev alanı ile ilgili projeler hazırlamak, geliştirmek ve uygulamasını takip etmek,
b) Personel performans değerlendirme sistemini kurmak ve değerlendirme sonuçlarını ilgili birimlere bildirmek,
c) Daire Başkanlığının dönemsel ve yıllık faaliyet raporunu hazırlamak ve ilgili birimlere iletmek,
ç) Daire Başkanlığı stratejik planına uygun çalışma izleme ve değerlendirmeleri yapmak,
d) Daire Başkanlığı kalite yönetim sistemi ile ilgili çalışmaları yürütmek,
e) Daire Başkanlığı iç kontrol sistemi ile ilgili çalışmaları yürütmek,
f) Stratejik Plan, İç Kontrol Eylem Planı, Performans Değerlendirme Formu çalışmalarının hazırlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi iş ve işlemlerini yürütmek,
g) İç denetim raporlarının sonuçlarını izlemek ve ilgili birimler arası koordineyi sağlamak,
ğ) Daire Başkanlığının görevi ile ilgili her türlü anket ve istatistiki bilgi formlarını tasarlamak geliştirmek, uygulamak, sonuçlarını izlemek ve raporlamak,
h) Daire Başkanlığının faaliyet raporuna esas olacak verileri tutmak ve diğer birimler ile birlikte hazırlayarak üst yöneticiye sunmak,
ı) Daire Başkanlığı personelinin memnuniyetinin, performans ve motivasyonunun arttırılması yönünde önerilerde bulunarak gerekli çalışmaları yürütmek,
i) Şube bünyesinde yapılan iş ve işlemlere ilişkin olarak Devlet Personel Başkanlığı e-uygulama sistemi vb. sistemlere girilmesi gerekli verilerin girişini yapmak,
j) Şube bünyesinde yapılan iş ve işlemlere ilişkin istatistiki verileri gerektiğinde kullanılmak üzere hazır bulundurmak,
k) Görev alanıyla ilgili idari görüş vermek, dilekçe, bilgi edinme başvurusu, CİMER ve BİMER müracaatlarının cevaplandırılmasına yönelik iş ve işlemleri yürütmek,
l) Daire Başkanı/Daire Başkan Yardımcısı tarafından verilecek başka görevleri diğer birimler ile koordinasyon ve işbirliği içinde yerine getirmek.