Özlük Şube MüdürlüğüGÖREVLERİ:

a) Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarından Bakanlığa ya da Bakanlıktan diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarına naklen atanan personelin dosya devir alma/teslim etme iş ve işlemlerini yürütmek,
b) Bakanlık merkez teşkilatı personelinin kurum kimliklerinin hazırlanması, onaylanması ve teslim edilmesi/teslim alınması iş ve işlemlerini yürütmek,
c) Bakanlık personeline başarı ve üstün başarı belgesi ile ödül verilmesi iş ve işlemleri ile bu işlemlerin Personel Yönetim Sistemine girilmesi iş ve işlemlerini yürütmek,
ç) Bakanlık personelince genel beyan döneminde veya ek olarak verilen ek mal bildirim beyannamelerinin tasnifi, modüle girilmesi ve karşılaştırması ile Bakanlık Mal Bildirim Komisyonunun sekretarya iş ve işlemlerini yürütmek,
d) 25/6/2001 tarihli ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu gereği Kurum İdari Kurulunun sekretarya iş ve işlemlerini yürütmek,
e) Bakanlık personelinin askerlik ile ilgili sevk tehiri, tecil vb. iş ve işlemlerini yürütmek ve takibini yapmak,
f) Bakanlıkta görev yapan veya istifa, müstafi emeklilik vb. nedenlerden dolayı ayrılanlardan talepte bulunanlara hizmet belgesi, sicil özeti, görev belgesi ve ilgili mevzuat kapsamında hak sahibi olanlara pasaport formu düzenlenmesine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
g) Bakanlık personelinin icra takip yazılarının ilgili birimlere iletilmesi iş ve işlemlerini yürütmek,
ğ) Bakanlık İzin Yönergesi kapsamında Daire Başkanının vermeye yetkili olduğu refakat izni ve aylıksız izinlere ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
h) Bakanlık personelinin tüm özlük bilgilerinin güncelliğinin sağlanması ve bilgi değişikliklerinin Personel Yönetim Sistemine girilmesi iş ve işlemlerini yürütmek,
ı) Bakanlık personeline ilişkin Hizmet Takip Programı kapsamındaki iş ve işlemleri yürütmek,
i) Bakanlık Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırma Yönergesi kapsamında yetkili makam tarafından güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yaptırılması istenen Bakanlık personelinin, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasını yaptırmak,
j) Şube bünyesinde yapılan iş ve işlemlere ilişkin olarak Devlet Personel Başkanlığı e-uygulama sistemi vb. sistemlere girilmesi gerekli verilerin girişini yapmak,
k) Şube bünyesinde yapılan iş ve işlemlere ilişkin istatistiki verileri gerektiğinde kullanılmak üzere hazır bulundurmak,
l) Görev alanıyla ilgili idari görüş vermek, dilekçe, bilgi edinme başvurusu, CİMER ve BİMER müracaatlarının cevaplandırılmasına yönelik iş ve işlemleri yürütmek,
m) Daire Başkanı/Daire Başkan Yardımcısı tarafından verilecek başka görevleri diğer birimler ile koordinasyon ve işbirliği içinde yerine getirmek.