Özlük İşlemleri Birimi


GÖREVLERİ:

a) Bakanlıktan ayrılmak isteyen personelin muvafakat ve dosya devir işlemlerini yapmak,
b) Başka kurumlardan Bakanlığımıza açıktan veya naklen atanan personelin dosya alım işlemlerini yapmak,
c) Arşiv ile ilgili tüm iş ve işlemleri yürütmek, dosyaları/belgeleri sınıflandırma, saklama, kullanıma sunma, ayıklama ve imha etme gibi işleri usulüne uygun olarak gerçekleştirmek, istatistiklerini tutmak,
ç) Personelin kurum kimlik belgesinde yer alan bilgilerin hazırlanması onaylanması, teslim alınması ve dağım işlemlerini yapmak,
d) Personelin ödül işlemlerini yerine getirmek,
e) Personelin mal bildirim beyannamelerini almak, karşılaştırmasını yapmak, mal bildirim komisyonunun sekreterya işlemlerini yürütmek,
f) 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu gereği Kurum İdari Kurulu sekretarya işlemlerini yürütmek,
g) Kurum dışı görevlendirme işlemlerini yapmak,
ğ) Askerlik ile ilgili tehir ve tecil işlemlerin takip etmek,
h) Askerlik borçlanma işlemlerini yapmak ve sisteme girmek,
ı) Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanun gereği gerekli iş ve işlemleri yürütmek,
i) Bakanlık personelinin pasaport formlarının düzenlenmesi ve yazışma işlemlerini yapmak,
j) Bakanlıkta çalışan ve emekli olanlardan talepte bulunanlara hizmet belgesi, sicil özeti ve belge düzenlemek,
k) Bakanlıkta görev yapanlara ait icra takip yazılarının ilgili birimlere gönderilme işlemlerini yapmak,
l) Merkez teşkilatında görev yapanlardan izinlerini yurtdışında geçirmek isteyenlerin onay ve yazışma işlemlerini yapmak,
m) Bakanlık çalışanlarından talep edenlerin ücretsiz ve refakat izin onaylarının takibini yapmak,
n) Bakanlık çalışanlarının tüm bilgilerinin ve bilgi değişikliklerinin girilmesini sağlamak,
o) Sözleşmeli personelin ve İşçilerin (Taşeron firma işçileri dahil) özlük dosyalarının tutulması, korunması ve kurum sicil numarası veya dosya sicil numarası esasına göre düzenlenerek arşivlenmesini sağlamak,
ö) Personel konusunda birimler arası bilgilendirme yazışmalarının yapılması ve özlük haklarının usulüne uygun yürütülmesi amacıyla diğer birimler ile koordineli çalışma yürütmek,
p) Personelin özlük haklarına ilişkin çeşitli kurumlardan gelen bilgi ve belge taleplerine gerekli yazışmalarla cevap vermek,
r) Personelin izin ve sağlık raporu işlemlerini yürütmek,
s) Görev alanıyla ilgili olarak dilekçeler, bilgi edinme başvuruları, BİMER müracaatları ve vatandaş dilekçelerine yönelik yapılacak işlemleri yürütmek,
ş) Daire Başkanlığınca verilecek benzer görevleri diğer birimler ile koordinasyon ve işbirliği içinde yerine getirmektir.
t) Arşiv ile ilgili tüm iş ve işlemleri yürütmek, dosyaları/belgeleri sınıflandırma, saklama, kullanıma sunma, ayıklama ve imha etme gibi işleri usulüne uygun olarak gerçekleştirmek, istatistiklerini tutmak,
u) Sözleşmeli personelin ve İşçilerin (Taşeron firma işçileri dahil) özlük dosyalarının tutulması, korunması ve kurum sicil numarası veya dosya sicil numarası esasına göre düzenlenerek arşivlenmesini sağlamak
ü) Görev alanıyla ilgili olarak dilekçeler, bilgi edinme başvuruları, BİMER müracaatları ve vatandaş dilekçelerine yönelik yapılacak işlemleri yürütmek,
v) Daire Başkanlığınca verilecek benzer görevleri diğer birimler ile koordinasyon ve işbirliği içinde yerine getirmektir.