Kadro ve Sınav Şube MüdürlüğüGÖREVLERİ:

a) Bakanlık personel ihtiyacını ilgili Genel Müdürlük/Daire Başkanlığı ile koordineli olarak tespit etmek, iller arası/birimler arası kadro/pozisyon düzenlemesi ve planlaması iş ve işlemlerini yürütmek,
b) Bakanlık kadrolarına ilişkin olarak 13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamındaki iptal-ihdas, tenkis-tahsis, vize, atama izni vb. iş ve işlemleri yürütmek,
c) 28/6/1978 tarihli ve 16330 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar kapsamında 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre istihdam edilecek personele ilişkin pozisyonların planlanması, vize alınması vb. iş ve işlemleri yürütmek,
ç) 657 sayılı Kanun kapsamında Bakanlığa tahsisli bulunan kadro ve pozisyonların Personel Yönetim Sistemi üzerinden takip edilmesine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
d) Dönemler halinde Devlet Personel Başkanlığı e-uygulama sistemi ve Maliye Bakanlığı e-bütçe sistemine gerekli veri girişini yapmak,
e) Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karar gereği yan ödeme cetvellerinin; hazırlanması, vize alınması ve ilgili birimlere iletilmesine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
f) KPSS ve E-KPSS sonucuna göre yapılacak personel alımına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
g) 24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu ve 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamında personel alımına ilişkin planlama iş ve işlemlerini yürütmek,
ğ) İlgili kanun ve yönetmelik hükümleri ile Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar kapsamında yapılacak personel alımlarına ilişkin sınavlar ile Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sınavına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
h) 657 sayılı Kanunun 4/B, 4/C ve 4/D maddeleri gereğince istihdam edilen personelin sözleşme ile ilgili iş ve işlemlerini yürütmek,
ı) Devlet Personel Başkanlığı e-uygulama sistemi için şubelere kullanıcı ve şifre tanımlanması ve yetkilendirme yapılmasına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
i) Daire Başkanlığının web sayfasının tasarımı ve güncellenmesine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
j) Şube bünyesinde yapılan iş ve işlemlere ilişkin olarak Devlet Personel Başkanlığı e-uygulama sistemi vb. sistemlere girilmesi gerekli verilerin girişini yapmak,
k) Şube bünyesinde yapılan iş ve işlemlere ilişkin istatistiki verileri gerektiğinde kullanılmak üzere hazır bulundurmak,
l) Görev alanıyla ilgili idari görüş vermek, dilekçe, bilgi edinme başvurusu, CİMER ve BİMER müracaatlarının cevaplandırılmasına yönelik iş ve işlemleri yürütmek,
m) Daire Başkanı/Daire Başkan Yardımcısı tarafından verilecek başka görevleri diğer birimler ile koordinasyon ve işbirliği içinde yerine getirmek.