Hukuk ve Mevzuat Şube MüdürlüğüGÖREVLERİ:

a) Bakanlık aleyhine açılan idari ve adli davalara ilişkin olarak Daire Başkanlığından talep edilen bilgi/belgenin gönderilmesi ile dava konusu işlemler hususunda idari görüş verilmesi iş ve işlemlerini yürütmek,
b) Başkanlığa gelen ve uygulama yapılmasını gerektiren idari/adli mahkeme kararlarının ilgili birime iletmek ve uygulamanın takibine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
c) Daire Başkanlığı mevzuat çalışmalarını ilgili birimlerle koordineli olarak yürütmek, ilgili mevzuatın güncelliğini takip etmek ve diğer birimleri bilgilendirmek,
ç) Kanun, yönetmelik, yönerge, genelge, tebliğ vb. mevzuat taslakları hakkında Daire Başkanlığından talep edilen görüşlerin ilgili birimlerle koordineli olarak hazırlanması iş ve işlemlerini yürütmek,
d) Şube bünyesinde yapılan iş ve işlemlere ilişkin olarak Devlet Personel Başkanlığı e-uygulama sistemi vb. sistemlere girilmesi gerekli verilerin girişini yapmak,
e) Şube bünyesinde yapılan iş ve işlemlere ilişkin istatistiki verileri gerektiğinde kullanılmak üzere hazır bulundurmak,
f) Görev alanıyla ilgili idari görüş vermek, dilekçe, bilgi edinme başvurusu, CİMER ve BİMER müracaatlarının cevaplandırılmasına yönelik iş ve işlemleri yürütmek,
g) Daire Başkanı/Daire Başkan Yardımcısı tarafından verilecek başka görevleri diğer birimler ile koordinasyon ve işbirliği içinde yerine getirmek.