Disiplin ve Mevzuat İşlemleri Birimi


GÖREVLERİ:

a) Bakanlıkta görev yapan personele haklarında yapılan disiplin soruşturmaları sonucunda uygulanan disiplin cezalarının yasa ve yönetmeliklere uygunluğunun denetimi ve kayıt işlemlerini gerçekleştirmek,
b) Haklarında disiplin ve adli soruşturma işlemi yapılmakta olan personel ile tutukluluk sürecinde bulunan personelin görevinden uzaklaştırılması, uzaklaştırma uzatımı ve sonlandırılması gibi işlemlerin takibini yapmak,
c) Personele uygulanan disiplin cezalarına karşı idari yargı mercilerine yapılan itirazlar ile temyiz ve karar düzeltme başvuruları için Hukuk Müşavirliğince yapılacak olan savunmaya destek olabilecek görüş verme, bilgi ve belge gönderme işlemlerini yerine getirmek,
ç) 657 sayılı DMK’nun 133. maddesi uyarınca önceden disiplin cezası uygulanmış personelden bu cezaların özlük dosyalarından silinmesi talebinde bulunanların cezaların tipine göre atamaya yetkili makama veya yetkili kurularla sunulması onaylarının/kararlarının yazılması ve sonucundan ilgililere bilgi verilmesi işlemlerinin gerçekleştirilmesini sağlamak,
d) Yüksek Disiplin Kurulu sekretaryalık işlemlerini yürütmek,
e) Merkez Disiplin Kurulu sekretaryalık işlemlerini yürütmek,
f) Disiplin, idari ve adli işlemlerden dolayı açılan davalara ilişkin savunma işlemlerini yürütmek,
g) Başkanlığın mevzuat çalışmalarını yapmak, güncelliğini takip etmek, diğer birimleri bilgilendirmek,
ğ) Görev alanıyla ilgili olarak dilekçeler, bilgi edinme başvuruları, BİMER müracaatları ve vatandaş dilekçelerine yönelik yapılacak işlemleri yürütmek,
h) Daire Başkanlığınca verilecek benzer görevleri diğer birimler ile koordinasyon ve işbirliği içinde yerine getirmektir.