Disiplin Şube Müdürlüğü
GÖREVLERİ:

a) Denetim Hizmetleri Başkanlığınca Başkanlığa intikal ettirilen disiplin soruşturması /araştırma/ inceleme raporlarında getirilen disiplin cezası önerileri ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, idari önerileri ilgili şube/şubelere iletmek,
b) Bakanlık/Müsteşarlık Makamından alınan disiplin cezası onaylarının ilgililere tebliğ edilmesine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
c) Bakanlık merkez teşkilatında görev yapan personele uygulanan disiplin cezaları ile taşra teşkilatında görev yapan personele uygulanan disiplin cezalarından ilgili mevzuat hükümlerine uygun olduğu tespit edilenlerin Personel Yönetim Sistemine girilmesi iş ve işlemlerini yürütmek,
ç) Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında görev yapmakta iken 657 sayılı Kanunun ilgili hükümleri kapsamında görev yaptığı birimin yetkili amirince görevden uzaklaştırılan/görevine iade edilen personele ilişkin bilgilerin Personel Yönetim Sistemine girilmesi iş ve işlemlerini yürütmek
d) 657 sayılı Kanunun 133 üncü maddesi uyarınca disiplin cezasının özlük kayıtlarından silinmesi talebinde bulunan personele ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
e) Bakanlık merkez teşkilatında görev yapmakta olan personel hakkında 2/12/1999 tarihli ve 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun uyarınca yapılan ön inceleme sonucunda düzenlenen raporlarda getirilen önerilerle ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
f) Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında görev yapan personel hakkında adli yargılama süreci sonunda alınan kararların Personel Yönetim Sistemine girilmesi iş ve işlemleri ile mezkûr kararlarda 657 sayılı Kanunun 98/B maddesi uyarınca işlem yapılmasını gerektiren hallerde kararın ilgili birime tevdiini sağlamak,
g) Bakanlık Yüksek Disiplin Kurulunun sekretarya işlemlerini yürütmek,
ğ) Bakanlık Merkez Disiplin Kurulunun sekretarya işlemlerini yürütmek,
h) Şube bünyesinde yapılan iş ve işlemlere ilişkin olarak Devlet Personel Başkanlığı e-uygulama sistemi vb. sistemlere girilmesi gerekli verilerin girişini yapmak,
ı) Şube bünyesinde yapılan iş ve işlemlere ilişkin istatistiki verileri gerektiğinde kullanılmak üzere hazır bulundurmak,
i) Görev alanıyla ilgili idari görüş vermek, dilekçe, bilgi edinme başvurusu, CİMER ve BİMER müracaatlarının cevaplandırılmasına yönelik iş ve işlemleri yürütmek,
j) Daire Başkanı/Daire Başkan Yardımcısı tarafından verilecek başka görevleri diğer birimler ile koordinasyon ve işbirliği içinde yerine getirmek.