Arşiv İşlemleri Birimi


GÖREVLERİ:

a) Arşiv ile ilgili tüm iş ve işlemleri yürütmek, dosyaları/belgeleri sınıflandırma, saklama, kullanıma sunma, ayıklama ve imha etme gibi işleri usulüne uygun olarak yapmak ve istatistiklerini tutmak,
b) Kadrolu ve Sözleşmeli personelin özlük dosyalarının tutulması, korunması ve kurum sicil numarası veya dosya sicil numarası esasına göre düzenlenerek arşivlenmesini sağlamak,
c) Daire Başkanlığınca verilecek başka görevleri diğer birimler ile koordinasyon ve işbirliği içinde yerine getirmektir.