Yetki, Görev ve Sorumluluklar

    İlgili Kararnamenin 3, 6 ve 17’nci maddesine göre oluşturulan ve görevleri belirlenen Personel Dairesi Başkanlığının hizmet birimlerinin oluşturulması, görev yetki ve sorumluluklarının belirlenmesine ilişkin, “Personel Dairesi Başkanlığının Teşkilat ve Görevlerine İlişkin Yönerge”nin 12/03/2012 tarih ve 195 sayılı Bakanlık Makam Onayı ile yürürlüğe konulmuştur.


Daire Başkanlığının Teşkilatı :

MADDE 5- (1) 03/06/2011 tarihli ve 633 sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 3, 6 ve 17 nci maddesine göre kurulan Personel Dairesi Başkanlığının teşkilatı, ekli cetvelde belirtilen birimlerden oluşur.

Daire Başkanlığının Görevleri :

MADDE 6- (1) 03/06/2011 tarihli ve 633 sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 17 nci maddesine göre Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:
a) Bakanlığın insan gücü politikası ve planlaması ile insan kaynakları sisteminin geliştirilmesi ve performans ölçütlerinin oluşturulması konusunda çalışmalar yapmak ve tekliflerde bulunmak,
b) Bakanlık personelinin atama, nakil, terfi, emeklilik ve benzeri özlük işlemlerini yürütmek,
c) Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

Daire Başkanının Yetkileri :

MADDE 7- (1) Daire Başkanı, Daire Başkanlığının en üst yöneticisidir. Daire Başkanının görev, yetki ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir.
a) Daire Başkanlığına verilen görevleri kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, genelge, emir, çalışma plan ve programlarına uygun olarak yürütmek,
b) Hükümet programları, kalkınma ve icra planlarında Daire Başkanlığını ilgilendiren faaliyetleri takip ederek gereğinin yapılmasını sağlamak,
c) Personel ile ilgili politika ve stratejileri belirleyerek ilgili birimlerle iş birliği içinde sonuçlandırmak,
ç) Daire Başkanlığının görev alanı ile ilgili yenilik ve değişimi gerektiren konularda projeler hazırlatmak, birim imkânları ile diğer bakanlık ve dış imkânları birleştirerek projelerin uygulanmasını sağlamak,
d) Daire Başkanlığının insan gücü ihtiyacını belirlemek, buna göre personel planlamasını yapmak ve personelin gelişimini sağlamaya yönelik gerekli tedbirleri almak,
e) Birim yöneticilerinin görevlerini belirlemek, söz konusu birimler arasında görev dağılımı yaparak, koordinasyon ve iletişimi sağlamak, ayrıca değişen ve gelişen şartlara göre gerekli değişiklikleri ve düzenlemeleri yapmak,
f) Hizmetler ile ilgili geliştirilen çeşitli teknolojik usul ve yöntemlerin Daire Başkanlığındaki süreçler açısından değerlendirmesini yapmak ve uygulanması için gerekli tedbirleri almak,
g) Yapılan işlerin belirli aralıklarla değerlendirilmesi, mevcut yapının işlevselliğinin gözden geçirilmesi, görevlerin analiz edilerek daha etkin duruma getirilmesi amacıyla değerlendirmeler yapmak ve sistemin kamu yararı ve hizmet gereklerini karşılar hâle gelmesini sağlamak,
ğ) Personelinin performansını incelemek, değerlendirmek ve denetlemek; verim düşüklüğü varsa bunun sebeplerini araştırmak ve gerekli tedbirleri almak, gerektiğinde taltif etmek, bir üst göreve atanacak personeli niteliklerine ve belirlenen kriterlere göre seçmek ve atanması için teklifte bulunmak,
h) Daire Başkanlığı faaliyetlerinin yenilik ve değişime uygunluğu dikkate alınarak daha etkin, verimli ve uygulanabilir olmasını sağlamak amacıyla koordinatör/koordinatörler görevlendirmek,
ı) Kaynakların etkin ve verimli şekilde kullanılmasını sağlamak, israfın önlenmesine yönelik gerekli tedbirleri almak,
i) Hizmetlerin daha etkin ve verimli bir şekilde yerine getirilebilmesi amacıyla, Bakanlığın diğer birimleri ile Bakanlık dışındaki kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmak,
j) Bakanlık Merkez Teşkilatı İmza Yetkileri Yönergesine göre yetkili kılındığı yazıları Bakan adına imzalamak, yetkisinde bulunan konularda gerek görmesi hâlinde birim yöneticilerine hangi konularda ve hangi alanlardaki işlerin imza yetkisini devrettiğini yazılı olarak bildirmek,
k) Daire Başkanlığının stratejileri konusunda uygun göreceği zamanlarda yönetim, plan, prensip ve politika tespiti amacıyla birim yöneticileri ile toplantı yapmak,
l) Daire Başkanlığı hizmetlerinde ekip çalışması ruhunun yerleşmesini sağlamak,
m) Görev verildiğinde Bakanlığı yurt içinde ve yurt dışında temsil etmek,
n) Bakanlık Disiplin Amirleri Yönetmeliğince verilen görevleri yürütmek,
o) Bakanlık Makamınca verilen benzeri görevleri yapmak.

Daire Başkanının Sorumlulukları :

MADDE 8- (1) Daire Başkanı, Daire Başkanlığının hizmet ve faaliyetleri ile emri altındakilerin iş ve işlemlerinden Bakanlık Makamına karşı sorumludur.
(2) Bu Yönergede yer almayan ya da açıklık bulunmayan konularda genel hükümleri de dikkate alarak karar vermeye, uygulamayı düzenlemeye ve yönlendirmeye Daire Başkanı yetkilidir.
(3) Daire Başkanı, Daire Başkanlığı çalışanlarının görev dağılımının yapılmasında, görev yerlerinin değiştirilmesi ile birimlerin görevlerinin değiştirilmesinde yetkilidir.
(4) Daire Başkanlığının her kademedeki yöneticileri, yapmakla yükümlü bulundukları hizmet ve görevleri Daire Başkanının emir ve direktifleri yönünde, mevzuata, plan ve programlara, etik kurallara uygun olarak düzenlemek ve yürütmekten sorumludurlar.

Birim Yöneticilerinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları :

MADDE 9- (1) Birim yöneticilerinin görev, yetki ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir.
a) Görevlerini kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, genelge, emir, çalışma plan ve programlarına uygun olarak yürütmek,
b) Birimi ile ilgili politika ve stratejilerin belirlenmesi ve uygulanmasını sağlamak,
c) Politika ve stratejilerin alt kademelere en doğru biçimde aktarılmasını ve buna uygun hareket edilmesini sağlamak, çalışma şartları ile diğer faaliyetlerde meydana gelen değişikliklerle ilgili olarak daire başkanını bilgilendirmek,
ç) Hizmetlerin daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesine yönelik yöntemler araştırmak, araştırma sonuçlarına göre yapılması gerekli görülen değişikliklere ilişkin daire başkanına rapor sunmak,
d) Personelin üst görevlere hazırlanmalarını sağlamak için performanslarını izlemek ve değerlendirmek,
e) Kendisine bağlı personelin kılık-kıyafet, devam-devamsızlık ve benzeri hususlarını takip ve kontrol etmek,
f) Diğer birimlerle iş birliği yapmak,
g) Kaynakların etkin ve verimli şekilde kullanılmasını sağlamak, israfın önlenmesine yönelik gerekli tedbirleri almak,
ğ) Daire Başkanlığı e-Posta adresinden kendi adresine yönlendirilen e-postaların günlük kontrolünü ve takibini yapmak,
h) Çalışmalarını, genel ahlak kuralları ile Bakanlığın misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedeflerine uygun çalışmasını sağlamak,
ı) Birimin iş ve işlemlerinin etik kurallara uygun olarak yürütülmesini sağlamak,
i) Kurumun, çağdaş anlayış ve tekniklere uygun olarak planlaması ve yönetilmesi çalışmalarına katılmak,
j) Birim personelinin, deneyimli ve nitelikli olması için gerekli çalışmaları yapmak,
k) Kalite Yönetim Sisteminin işlerliği ve iyileştirilmesi çalışmaları için gerekli organizasyonun yapılmasını sağlamak,
l) Bilgisayarda tutulan kayıtların düzenli olarak yedeklemesinin yapılmasını sağlamak,
m) İç denetim, genel teftiş ve kalite yönetim sistemi iç tetkik sonuçlarından ortaya çıkan düzeltici ve önleyici işlemleri başlatmak ve takip etmek,
n) İş ve işlemlerin yönetim bilişim sistemi üzerinden yürütülmesini sağlamak, görev alanı ile ilgili sayısal verileri derlemek, değerlendirmek ve uygulamanın geliştirilmesine yönelik sonuçlar çıkarmak,
o) Bakanlık Disiplin Amirleri Yönetmeliğince verilen görevleri yürütmek,
ö) Amirlerince verilen benzeri görevleri yapmak.

Şeflerin Görev, Yetki ve Sorumlulukları :

MADDE 10– (1) Şeflerin görev, yetki ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir.
a) Görevlerini kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, genelge, emir, çalışma plan ve programlarına uygun olarak yürütmek,
b) Mahiyetindeki personelin üst görevlere hazırlanmalarına rehberlik etmek,
c) Sorumlu olduğu birimlerin malî işlerini yürütmek, bunlarla ilgili yazı, belge ve dosyaların düzenlenmesi ve muhafaza edilmesini sağlamak,
ç) Gelen ve giden evrakın kayıt ve dosyalama ve arşiv işlemlerinin takibini yapmak,
d) İlgili dokümanları zamanında amirlerine sunmak,
e) İmza aşaması tamamlanan yazıların ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak,
f) Kaynakların etkin ve verimli bir şekilde kullanılmasını ve korunmasını sağlamak,
g) Hizmet için gerekli araç ve gerecin temini ve korunmasını sağlamak,
ğ) Daire Başkanlığı e-posta adresinden kendi adresine yönlendirilen e-Postaların günlük kontrolünü ve takibini yapmak,
h) İç denetim, kalite yönetim sistemi ve genel teftiş rapor sonuçlarına uygun olarak düzeltici ve önleyici faaliyetleri yerine getirmek,
ı) Çalışma alanı ile ilgili amaca yönelik aylık, yıllık raporları hazırlamak ve amirine sunmak,
i) Amirlerince verilen benzeri görevleri yapmak.

Bilgisayar Programcılarının Görev, Yetki ve Sorumlulukları :

MADDE 11– (1) Bilgisayar programcılarının görev, yetki ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir.
a) Bilgisayar ortamında yapılacak her türlü iş ve işlemlerle ilgili bilgisayar programlarının analizine yardımcı olarak tasarım ve kodlanması konusunda görev almak,
b) Hazırlanan programların test edilmesi ve uygulamaya konulması çalışmalarını yapmak,
c) İç denetim, kalite yönetim sistemi ve genel teftiş rapor sonuçlarına uygun olarak düzeltici ve önleyici faaliyetleri yerine getirmek,
ç) Birimi ve mesleği ile ilgili yazışmaları düzenlemek,
d) Çalışma alanı ile ilgili amaca yönelik aylık, yıllık raporları hazırlamak ve amirine sunmak,
e) Amirlerince verilen benzeri görevleri yapmak.

Çözümleyicilerin Görev ve Sorumlulukları :

MADDE 12– (1) Çözümleyicinin görev ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir.
a) Bilişim aracılığıyla yapılması düşünülen işlerin olabilirliğine ilişkin araştırma yapmak,
b) Verilerin toplanması, çözümlenmesi, tasarımı, hazırlanması, kontrol edilmesi ve bilişim ortamına aktarılmasını sağlamak,
c) İç denetim, kalite yönetim sistemi ve genel teftiş rapor sonuçlarına uygun olarak düzeltici ve önleyici faaliyetleri yerine getirmek,
ç) Birimi ve mesleği ile ilgili yazışmaları düzenlemek,
d) Çalışma alanı ile ilgili amaca yönelik aylık, yıllık raporları hazırlamak ve amirine sunmak,
e) Amirlerince verilen benzeri görevleri yapmak.

Bilgisayar İşletmenleri ile Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmenlerinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları :

MADDE 13– (1) Bilgisayar işletmenleri ile Veri hazırlama ve kontrol işletmenlerinin görev, yetki ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir.
a) Daire Başkanlığının her türlü yazılarını mevzuata uygun hazırlayıp imzaya sunmak,
b) Görev alanıyla ilgili kayıtları tutmak, evrak ve belgeleri arşivlemek,
c) Hizmet için gerekli araç ve gerecin korunmasını sağlamak,
ç) Hizmetlerle ilgili kayıtları tutmak, evrak ve belgeleri arşivlemek,
d) Kaydı yapılan evrakın dağıtımını yapmak, posta ile gönderilmesi gereken evrakı postaya vermek,
e) Sorumlu olduğu birimlerin malî işlerini yürütmek, bunlarla ilgili yazı, belge ve dosyaları düzenlemek,
f) Amirlerince verilen benzeri görevleri yapmak.

Memurların Görev, Yetki ve Sorumlulukları :

MADDE 14– (1) Memurların görev, yetki ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir.
a) Hizmet için gerekli araç ve gerecin korunmasını sağlamak,
b) Diğer çalışanlarla iş birliği yapmak,
c) Daire Başkanlığının her türlü yazılarını mevzuata uygun hazırlayıp imzaya sunmak,
ç) Personelin özlük haklarıyla ilgili tüm iş ve işlemlerini yürütmek,
d) Sorumlu olduğu birimlerin malî işlerini yürütmek, bunlarla ilgili yazı, belge ve dosyaları düzenlemek,
e) Hizmetlerle ilgili kayıtları tutmak, evrak ve belgeleri arşivlemek,
f) Kaydı yapılan evrakın dağıtımını yapmak, posta ile gönderilmesi gereken evrakı postaya vermek,
g) Amirlerince verilen benzeri görevleri yapmak.

Sekreterlerin Görev, Yetki ve Sorumlulukları :

MADDE 15- (1) Sekreterlerin görev, yetki ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir.
a) Sekreterliğini yaptığı amirinin telefon ve diğer görüşmelerinin düzenli olarak yapılmasını ve gerekli kayıtların tutulmasını sağlamak,
b) Üst makamlardan havale edilen evrakları amirine sunmak,
c) Gelen yazıları takip etmek, imzadan çıkanları ilgili birime ulaştırmak,
ç) Faksla gelen yazıları takip etmek ve ilgili birime ulaştırmak,
d) Hizmet için gerekli araç ve gerecin korunmasını sağlamak,
e) Amirinin makam odasının tertip, düzen ve temizliğinin yapılmasını sağlamak,
f) Amirlerince verilen benzeri görevleri yapmak.

Sözleşmeli Personelin Görev, Yetki ve Sorumlulukları :

MADDE 16- (1) Sözleşmeli personelin görev, yetki ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir.
a) Bilgisayar Mühendisi: Bilişim alanındaki çalışmaları araştırarak, değerlendirmek, planlamak ve koordineyi sağlamak, Amirlerce verilen diğer görevleri yapmak.
b) Programcı: Bilgisayar ortamında yapılacak her türlü iş ve işlemlerle ilgili bilgisayar programlarının analizine yardımcı olarak tasarım ve kodlanması konusunda çalışmak, Hazırlanan programların test edilmesi ve uygulamaya konulması çalışmalarını ve amirlerce verilen diğer görevleri yapmak.
c) Sistem Programcısı: Bilgisayar ortamında yapılacak her türlü iş ve işlemlerle ilgili bilgisayar programlarının hazırlanması, sistem tasarımının yapılması, paket programlarının işletilmesi konularında çalışmak ve amirlerce verilen diğer görevleri yapmak.
ç) Çözümleyici: Bilişim aracılığıyla yapılması düşünülen işlerin olabilirliğinin araştırılması, gerekli verilerin toplanması, çözümlenmesi, tasarım hazırlanması, kontrol edilmesini sağlamak ve amirlerce verilen diğer görevleri yapmak.
d) Diğer Sözleşmeli Personel: sözleşme hükümlerine uygun olarak atandıkları pozisyonların gereği hizmetleri yürütmek.

Diğer Personelin Görev, Yetki ve Sorumlulukları :

MADDE 17- (1) Diğer personelin görev, yetki ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir.
a) Kadro/pozisyon unvanlarının gereği olan hizmetleri yapmak,
b) İç denetim, kalite yönetim sistemi ve genel teftiş rapor sonuçlarına uygun olarak düzeltici ve önleyici faaliyetleri yerine getirmek,
c) Çalışma alanı ile ilgili amaca yönelik aylık, yıllık raporları hazırlamak ve amirine sunmak,
ç) Amirlerince verilen benzeri görevleri yapmak.